List name Post address Description
uturn-profs uturn-profs@lists.rwth-aachen.de Liste aller Professoren im Projekt U-Turn
uturn-wimas uturn-wimas@lists.rwth-aachen.de Liste aller Mitarbeiter im Projekt U-Turn
Vaetertreff vaetertreff@lists.rwth-aachen.de Familienzentrum Pusteblume - Vterstammtisch
VCEG vceg@lists.rwth-aachen.de Mailing List of ITU-T SG16 Q6 Visual Coding
VCWSA vcwsa@lists.rwth-aachen.de
VDE-News vde-news@lists.rwth-aachen.de VDE Hochschulgruppe Aachen
Vde-yp-news vde-yp-news@lists.rwth-aachen.de News fr Young Profressionals
VDVN vdvn@lists.rwth-aachen.de Vo-Dao-Viet-Nam Aachener Kung-Fu-Gruppe
Vdvn-taichi vdvn-taichi@lists.rwth-aachen.de Vo-Dao-Viet-Nam Taichi
VeRSA versa@lists.rwth-aachen.de Vereinigung Russischsprechender Studenten Aachens
Results per page: