List name Post address Description
uturn-profs uturn-profs@lists.rwth-aachen.de Liste aller Professoren im Projekt U-Turn
uturn-wimas uturn-wimas@lists.rwth-aachen.de Liste aller Mitarbeiter im Projekt U-Turn
Vaetertreff vaetertreff@lists.rwth-aachen.de Familienzentrum Pusteblume - Vterstammtisch
VCWSA vcwsa@lists.rwth-aachen.de
VDE-News vde-news@lists.rwth-aachen.de VDE Hochschulgruppe Aachen
Vde-yp-news vde-yp-news@lists.rwth-aachen.de News fr Young Profressionals
Vdvn vdvn@lists.rwth-aachen.de Vo Dao Viet Nam Kungfu Gruppe Aachen
Vdvn-taichi vdvn-taichi@lists.rwth-aachen.de Vo-Dao-Viet-Nam Taichi
VeRSA versa@lists.rwth-aachen.de Vereinigung Russischsprechender Studenten Aachens
vi-hps-news vi-hps-news@lists.rwth-aachen.de
Results per page: